Naturbeteskött på Gymninge gård

Naturbetesmarker är gamla kulturmarker med en unik biologisk mångfald och på dessa marker väster om Örebro på Gymninge gård betar 400 nötkreatur. Naturbetesmarker är mark som länge använts av bönder till bete där det inte gått att odla spannmål. Dessa marker har tack vare betande djur fått en särskild flora och djurliv. De betade markerna är trivsamma för insekter som bidrar till utmärkta förhållanden för häckande fåglar.

Certifierad köttkvalitet
Alla idisslare avger växthusgaserna metan och koldioxid från sin matsmältning. På naturbetesmarkerna växer dock mängder av växter som kan lagra gaserna i stället för att de sprids och orsakar klimatförändringar i atmosfären.

På ägorna runt Gymninge gård betar djuren fritt större delen av året och på vintern föds de upp på hösilage från markerna, det ger smak av naturen. Djur som får växa långsamt har oftare en jämnare mörhet med mycket marmorering och rik smak. Djuren som betar på Gymninge gård  är av raserna Hereford och Aberdeen Angus är kända för att ge ett ovanligt välmarmorerat kött. Naturbeteskött är ett certifierat gott, miljövänligt och klimatsmart svenskt nötkött.

Ekologiskt spannmål
Förutom att bedriva verksamheten med Naturbeteskött har även Gymninge gård 45 ha mark där man odlar ekologiskt spannmål för avsalu.

Gymninge gård bidrar till en grön miljö
Bröderna Torbjörn och Stefan Eriksson har bedrivit verksamhet på familjegården sedan 1995. 2002 inledde de det ekologiska arbetet och sedan 2007 har de bedrivit verksamheten på dagens nivå med Naturbeteskött och ekologiskt spannmål. De trivs med utmaningen att producera en miljövänlig produkt som bidrar till ett levande landskap och som har en hög ätkvalitet. De har prisats för sitt engagemang i naturvård och för produktion och försäljning av kvalitetskött. 2007 fick de utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Sverige.

Gymninge gård bedriver ett långsiktigt arbete som bidrar till en bättre miljö både idag och för framtiden. Verksamheten bidrar till att de flesta av Sveriges miljökvalitetsmål satta av Naturvårdsverket uppfylls. Miljökvalitetsmålen beskriver den form i miljön som det svenska miljöarbetet ska leda till. Gymninge gård med ekologisk odling och miljövänlig köttproduktion bidrar bland annat till en giftfri miljö, minskad övergödning, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap.

Livsmedel är en av dagens viktigaste ämnen vad det gäller miljöpåverkan och konsumenter står dagligen inför ett val när de ska välja vad de lägger på tallriken. Tack vare Naturbeteskött kan konsumenter, såväl hemma, på restaurang som i skolan idag välja en klimatsmart produkt där hela kedjan i produktionen bidrar till en bättre miljö för våra landskap och djur.